GDD / PDG

Dyrennir y Grant Datblygu Disgyblion (GDD) i ysgolion â disgyblion sy’n dod o deuluoedd incwm isel ac eu bod yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim (eFSM) a disgyblion sydd wedi bod yn derbyn gofal yn barhaus am fwy na chwe mis (LAC). Disgwylir i ysgolion wneud y defnydd gorau o’r cyllid hwn i roi strategaethau cynaliadwy ar waith a fydd yn sicrhau newidiadau’n gyflym i ddysgwyr sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim neu sy’n blant sy’n derbyn gofal.

Yn YGG Gwaun Cae Gurwen, mae gennym gynllun cynhwysfawr, y cytunwyd arno ac a fonitrir gan Awdurdod Lleol Castell-nedd Port Talbot, i hyrwyddo cynnydd a dileu rhwystrau i ddysgu i fyfyrwyr sy’n gymwys ar gyfer y cyllid hwn. Isod mae ein strategaeth ar gyfer y flwyddyn academaidd hon.

The Pupil Development Grant (PDG) is allocated to schools with pupils who come from low income families and are currently known to be eligible for free school meals (eFSM) and pupils who have been looked after continuously for more than six months (LAC). Schools are expected to make the best use of this funding to implement sustainable strategies that will quickly bring about changes for learners eligible for free school meals or who are LAC.

At YGG Gwaun Cae Gurwen, we have a comprehensive plan, agreed and monitored by Neath Port Talbot Local Authority, to promote progress and remove barriers to learning for students eligible for this funding. Below is our strategy for this academic year.

Grant DD 2022 i 23 / PD Grant 2022 to 23