ADY / SEN

TREFNIADAU AR GYFER PLANT ADY

 

Adnabyddir plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol trwy:

  • gymharu datblygiad y plentyn a’i cyfoedion wrth arsylwi.
  • defnyddio profion darllen/ mathemateg statudol neu brofion eraill.
  • canlyniadau asesu athrawonPan fydd pryder am unrhyw blentyn yn codi, cynhelir trafodaethau anffurfiol a ffurfiol gyda rhieni/ gofalwyr. Os bydd angen, bydd yr ysgol yn cyfeirio’r plentyn at arbenigywyr penodol, â chaniatad y rhieni/ gofalwyr. Gosodir y plentyn ar y gofrestr Anghenion Addysgiadol Ychwanegol am gyfnod o amser tra bod angen cymorth ychwanegol.Defnyddir gwasanaethau cymorth yr Awdurdod Addysg i gynghori athrawon ar strategaethau dysgu ac i ddatblygu Cynlluniau Addysg Unigol. Rhoddir y Wasanaeth Seicolegol Addysg gyngor anffurfiol neu asesiad ffurfiol yn ôl yr angen.
  • Os oes pryder gennych chi ynglyn â’ch plentyn, mae’n bwysig eich bod chi’n trafod hyn gyda’r athrawes ddosbarth a’r cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol, Miss Lia Rideout ac Arweinydd Bugeiliol Mr Steffan Jones. Bydd yr ysgol yn rhoi cefnogaeth i chi wneud penderfyniad ar y ffordd orau ymlaen.

Rydym yn ysgol sydd yn cefnogi’n llwyr tuag at anghenion addysgol ychwanegol.

 

ARRANGEMENTS FOR ADDITIONAL LEARNING NEEDS PUPILS

 

Children with Additional Learning Needs are identified by means of:

  • comparing children’s achievements and progress with their peers.
  • using suitable reading / mathematics tests supplied by the Authority or others.
  • statutory assessment results. When a concern about a child arises, formal and informal discussions are conducted with parents/ carers, regarding their children’s needs. If necessary the child will be referred to specific specialists, with the permission of parents/ carers. If necessary, the child will be placed on the Additional Learning Needs register for a while and extra support will be put in place.
  • The school uses the support services provided by the Education Authority for advice on teaching strategies and to develop Individual Educational Plans. Informal advice and formal assessments are also provided by the Educational Psychology Service.
  • If you have any concerns about your child, you are advised to speak to the class teacher and the Additional Learning Needs co-ordinator, Miss Lia Rideout and Pastoral Leader, Mr Steffan Jones. The school will be able to support and assist you to decide upon the best way forward.

The school is fully supportive and committed to pupils with SEN.

Social story transiton to school bl1

Social story transiton to school bl2

Social story transiton to school bl3

Social story transiton to school bl4,5

Social story transiton to school bl6

Syniadau adnoddau ADY

Gwasanaeth Cyfranogi CNPT/ NPT Inclusion Service Playlist

https://hwb.gov.wales/go/1rfmcz

Trefniadau ADY 2021 / ALN Reform 2021

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.loom.com%2Fshare%2Fc720fa47ec4347d3b08627a2e4a5dccb&data=04%7C01%7CRideoutL2%40hwbcymru.net%7C9a11fd377e3e4a6e2f7c08d8cc21dca9%7C4f3f0e52b734416494091b601d147993%7C0%7C0%7C637483794816950205%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rDbzeSJhRQB%2F7VYEgjPdKjZBG0%2Fae%2BpkBfAld0G%2FhUQ%3D&reserved=0

Awareness-Raising-PowerPoint-reform-sept-19 (1)

Cyflwyniad ALN – Cymraeg Cymraeg –

ALN Reform Easy Read Guide Cymraeg –

ALN Reform Frequently Asked Questions Cymraeg –

ALN Reform Parent Information Sheet

ALN Introduction – English English –

ALN Reform Easy Read Guide English –

ALN Reform Frequently Asked Questions English –

ALN Reform Parent Information Sheet

 

New Inclusion Service website

Live website and can be accessed via the following link  https://www.npt.gov.uk/pupilinclusion

It contains a range of information, as well as resources and links, which will be useful for both staff and parents/ carers.