Dysgu o bell / Distance Learning

Dyma fanylion e-byst staff ar eich cyfer. Plis cysylltwch os oes angen wrth ddysgu o adref; mae’r athrawon ar gael yn ystod oriau ysgol i helpu / cefnogi. Rydych hefyd yn gallu cysylltu ar J2 Message ac mae fideo isod yn esbonio hwn i chi yn yr adran ‘Sut i ddefnyddio rhannau o Hwb’.  Here are the email addresses for each teacher. Please contact if you need any support while learning from home; the teachers are available during school hours to help / support and to offer feedback. You can also get in touch via J2 Message and there is a video below explaining this in the section ‘How to use different parts of Hwb’.

Derbyn / Reception: rideoutl2@hwbcymru.net

Bl 1 / Year 1: soonsc6@hwbcymru.net

Bl 2 / Year 2: joness481@hwbcymru.net

Bl 3 / Year 3: hintonc2@hwbcymru.net

Bl 4 / Year 4: jonesr1339@hwbcymru.net

Bl 5 / Year 5: matthewsr174@hwbcymru.net

Bl 6 / Year 6: hitchingsl14@hwbcymru.net (Llun, Mawrth a Mercher / Monday, Tuesday and Wednesday) jamesa523@hwbcymru.net (Iau a Gwener / Thursday and Friday)

Mr Griffiths : griffithsr313@hwbcymru.net

Cymraeg Adref / Welsh at Home

Cymraeg Adref GCG

Caneuon Canu a Gemau Bwrdd / Welsh Singing songs and Board Games

Caneuon Rhieni

Gemau Bwrdd Rhieni

Sut i ddefnyddio rhannau Hwb / How to use different parts of Hwb…

Linc defnyddiol ar gyfer defnydd dysgu o bell a chyfunol / Useful videos to show how to navigate HWB for distance learning

Ar gyfer pob oedran / Suitable for all year groups

Video – accessing work on Hwb – where to find the work

Video – how to share work on Hwb (take pictures and share)

Video – how to work on worksheets on J2E

Video – how to use J2 Message to communicate with teachers

Video – How to use Flipgrid on a desktop computer (FOR YEARS 4-6)

Video – How to use Flipgrid on an ipohne / ipad or tablet (FOR YEARS 4-6)

Video – How to access podcasts for children using the iphone Podcasts app and Spotify 

Video – How to use ‘read out’ feature on J2E worksheets (which reads out parts of texts on the document)

Sut i ddefnyddio / How to use … Microsoft TEAMS?

Microsoft Teams

Asesiad Risg ‘dysgu byw’ /’Live learning’ Risk Assessment

Asesiad risg Dysgu byw

Sesiwn Fideo gynadledda – Cytundeb Dysgwr 

Os hoffai eich plentyn gyfranogi mewn sesiynau cynadledda yn y dyfodol, byddwn yn gofyn i chi gadarnhau eich bod wedi trafod y Cytundeb Defnydd Derbyniol Fideo gynadledda (gweler y ddolen isod ) gyda’ch plentyn a’ch bod yn cytuno y byddant yn cydymffurfio â’r canllaw hwn.

Video-conferencing Session – Learner Agreement

If your child would like to participate in future video conferencing sessions, we will ask you to confirm that you have discussed the Video conferencing Acceptable Use Agreement (see link below ) with your child and that you agree that they will comply with this guidance. 

Cytundeb dysgu byw Live learning pupil agreement

Dysgu o bell / Distance Learning

Ar waelod y dudalen, fe welwch awgrymiadau o weithgareddau posib ichi wneud adref yn ystod yr amser ansicr yma.  Fe fyddwn yn ceisio diweddaru y tudalen pob tro mae gennym wybodaeth pellach.

Mae athrawon dosbarth wrthi yn gosod gweithgareddau ar Hwb i’r disgyblion i gyflawni pob dydd o fewn J2E, ffeil yr ysgol.  Gofynnwn yn garedig ichi sichrau bod eich plentyn yn mewngofnodi ac yn ceisio cwblhau y tasgau yma naill ai ar gyfrif Hwb yn defnyddio J2Office / J2E. Gall blant dynnu llun o’r gwaith ac uwchlwytho i gyfrif eich plentyn.  Os ydych yn cael trafferth, yna ebostiwch i’r ysgol ac fe allwn trefnu eich bod yn cael cymorth ar ysgolgcg@npt.school

Please find below suggested resources during this time.  We will continue to update this page when we have further information and guidance.

Class teachers have been uploading activities for the children using the Hwb platform and the J2E every week day.  We kindly ask, that you ensure your child logs into their account to complete these tasks either in their account using J2Office, J2E and you can upload a picture of the work to their file.  If you are experiencing difficulty, then please do not hesitate to email the school and we can arrange some support for you on ysgolgcg@npt.school

Dyma restr defnyddiol sy’n arwain chi at wefannau defnyddiol y gallwch defnyddio adref.

Department of Education: List of Online Education Resources for Home Education

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-online-education-resources/coronavirus-covid-19-list-of-online-education-resources-for-home-education

Please follow the link above for a detailed list of online educational resources provided by the Department of Education. These websites have been identified by some of the country’s leading educational experts and offer a wide range of support and resources for pupils of all ages. They are currently being offered for free.

The list includes subject-specific resources for:

ADDITIONAL RESOURCES / HOME EDUCATION ACTIVITIES FOR PUPILS

E-ddiogelwch/Online Safety Lessons 

Mae’r wefan isod yno i gefnogi rhieni yn ystod COVID-19 gyda e-ddiogelwch.  Pob pythefnos, mi fydd y wefan yn rhoi gweithgareddau parod o 15 munud ichi wneud gyda’ch plentyn adref er mwyn cefnogi nhw wrth iddyn nhw gwneud mwy o ddefnydd o’r we er mwyn cyflawni tasgau ysgol ac ati.

The following website has been created to support parents during COVID-19 and the closure of schools with online safety. Each fortnight, this website will be releasing home activity packs with simple 15 minute activities you can do with your child to support their online safety at a time when they will be spending more time online at home.

https://www.thinkuknow.co.uk/parents/

Rhaglenni addysgiadol BBC Educational Programmes 

Cliciwch y link isod am fwy o wybodaeth am raglenni addysgiadol gan y BBC

Please click on the following link for more information on forthcoming BBC educational programmes 

https://www.bbc.co.uk/programmes/genres/learning/primary/all

Darllen / Reading 

Mae Llyfrgelloedd CNPT yn cynnig cyfle gwych i blant cael mynediad i fwy o adnoddau darllen.  Manteisiwch ar y cyfle yma.  Darllenwch isod am fwy o wybodaeth.

For those looking for extra reading materials, if you or your child has a library card, you can use an app called Borrow Box to borrow e-books from the library. You can access books, audio, and magazines. You will need your library card number as your username and the date of birth of the cardholder as the password DD.MM.YYYY

If you do not have a library card you can join online for free via the following link: https://www.npt.gov.uk/5716

This is a fantastic app that will allow your child to continue reading throughout this time away from school.

Llyfr Cymraeg AM DDIM (esbonio coronafeirws i blant  / Welsh Book for FREE (explaining the coronavirus) 

https://atebol-siop.com/coronafeirws-llyfr-i-blant.html

Adnodd Lles / Well-being resource

A wellbeing resource that will hopefully help children to replace their anxious thoughts with more helpful ways of thinking using the cognitive behavioural therapy (CBT) framework. 

It should be read by a parent, caregiver or teacher alongside a child or a small group of children. It is not encouraged for children to read this book independently without the support of a parent, caregiver or teacher.

20th April 2020 – Cognitive-Behavioural Therapy (CBT) techniques to support children with their thoughts, feel

ADY/ ALN (Additional Learning Needs) 

The link is: https://www.pinterest.co.uk/sflliteracy/boards/

Adnoddau Lleferydd / Speech and Language resouces

Details of how to access below:

  1. Use this link/ add into search engine – https://www.twinkl.co.uk/offer
  2. Sign up as a new member and enter the code: CVDTWINKLHELPS

NPT Inclusion Service & School Based Counsellors are also now offering a telephone helpline to parents. Information on both has been shared on NPT Inclusion Service Facebook page.

Links – Inclusion Service: https://www.npt.gov.uk/23268

SBC: https://www.npt.gov.uk/schoolbasedcounselling

Syniadau Adnoddau ADY SEN resource ideas

Syniadau adnoddau ADY

Mae ffeil ADY ar gael yn J2E ar gyfer adnoddau i gefnogi eich plentyn.
A SEN file has been uploaded and readily available on J2E to support your child.

Pecynnau gwaith llynnedd / Last ‘lock down’ booklets

Derbyn / Reception

Pecyn Gwaith Iaith Derbyn Reception Lang Booklet

Pecyn Gwaith Rhif Derbyn Reception Number Booklet

Bl1 / Year 1

Pecyn Gwaith Iaith Bl 1 Yr 1 Lang Booklet

Pecyn Gwaith Iaith Bl1 Yr 1 Lang Booklet 2

Pecyn Gwaith Rhif Bl 1 Yr 1 Number Booklet 2

Pecyn Gwaith Rhif Bl 1 Yr 1 Number Booklet

Bl 2 / Year 2

Pecyn Gwaith Bl 2 Iaith Yr 2 Lang Booklet

Pecyn Gwaith Rhif Bl 2 Yr 2 Number Booklet

Bl 3 / Year 3

Pecyn Gwaith Rhif a Iaith Bl 3 Yr 3 Maths and Lang Booklet

Pecyn Gwaith Rhif Bl 3 Yr 3 Maths Booklet

Dull Adio Blwyddyn 3

Year 3 Addition Methods

Dull Adio Blwyddyn 4

Year 4 Addition Methods

Bl 4-5 / Year 4-5

Pecyn Gwaith Bl 45 Yr 45 Workbook

Bl 6/ Year 6

Pecyn Gwaith Bl 6 Yr 6 Lang Booklet

Pecyn Gwaith Rhif Bl 6 Yr 6 Number Booklet